Podmínky užívání internetových stránek provozovaných na doméně www.venkazdyden.cz

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.venkazdyden.cz (dále též jen „Stránky“) je Jiří Matějka, podnikající jako fyzická osoba pod identifikačním číslem 74820338, se sídlem podnikání na adrese Kludských 2750, 19300 Praha 9, kontaktní email: info@venkazdyden.cz; (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu těchto Stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách. Provozovatel tímto vydává „Podmínky užívání internetových stránek provozovaných na doméně www.venkazdyden.cz“ (dále jen „Podmínky). Stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy provozovatele s (a) uživateli Stránek, a (b) externími redaktory. Uživatel Stránek i externí redaktor užíváním Stránek souhlasí s obsahem těchto Podmínek.

Nedílnou součástí těchto podmínek je i Příloha – Podmínky užívání internetových stránek na doméně www.venkazdyden.cz pro Externí redaktory – které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Externím redaktorem a Provozovatelem Stránek.

Definice:
Uživatel stránek – každý kdo užívá Stránky a tímto užitím se zavazuje dodržovat tyto Podmínky;
Externí redaktor - zletilá svéprávná fyzická osoba, která na Stránky na základě smlouvy vkládá obsah (zejména poptávané články a fotografie) za úplatu a je na Stránkách jako Externí redaktor registrována. Externí redaktor je rovněž Uživatelem.


2. Způsob užívání Stránek

Uživatel se zavazuje, že se při užívání Stránek bude řídit právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatních uživatelů stránek. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Stránek nebo je jinak zneužívat,
b) bez předchozího souhlasu Provozovatele kopírovat obsah Stránek, včetně obrázků a databází,
c) zasahovat do užívání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
d) vkládat vulgární, urážející či jinak nevhodné komentáře či jiný obsah na Stránky,
e) užívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
f) zasílat na tyto Stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
g) vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
h) pokoušet se získat přístup k těm částem Stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
i) šířit na těchto Stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky a EU či jakkoliv jednat v rozporu s dobrými mravy.

Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu, včetně textů a obrazového materiálu, který na Stránky vkládá. Uživatel nese veškerou odpovědnost za případná porušení autorských či jiných práv třetích stran, která mohou vzniknout tím, že uživatel vložil obsah na Stránky.

Uživatel se zavazuje respektovat autorská práva Provozovatele, Externích redaktorů a jiných uživatelů k obsahu zveřejněnému na stránkách a zdržet se jakéhokoli kopírování obsahu Stránek, včetně všech obrázků a databází. Uživatel bere na vědomí, že porušení tohoto zákazu je porušením autorského zákona a může být kvalifikováno jako trestný čin.


3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah Stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto Stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto Stránkách, s výjimkou těchto Podmínek a Podmínek užívání internetových stránek na doméně www.venkazdyden.cz pro externí redaktory, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná porušení autorských či jiných práv, která mohou vzniknout tím, že uživatel resp. Externí redaktor vložil obsah na Stránky.


4. Ochrana osobních údajů

Přístup na Stránky nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto Stránkách (zejm. pak administrace pro Externí redaktory) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to zejména údajů jako je jméno a příjmení, kontaktní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu apod. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti uživatelů. Uživatel s výše uvedeným postupem Provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Subjekt údajů bere na vědomí, že mu náleží práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel (včetně Externích redaktorů) souhlasí s tím, aby mu Provozovatel na jeho e-mailovou adresu zasílal svá obchodní sdělení.

5. Použití cookies

Stránky používají cookies a uživatel užíváním stránek souhlasí s použitím cookies.Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.Použití cookies si může uživatel deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.


6. Používání mobilní aplikace Ven každý den

Mobilní aplikace Ven každý den je možné stáhnout v Google Play a App Store

Informace sbírané aplikací, použití dat

Pozice zařízení - informace o pozici zařízení je využívána pro poskytnutí relevantního obsahu, v případě aplikace Ven každý den se jedná o okolní dětská hřiště. Pokud použití GPS polohy nepovolíte, aplikace bude fungovat i nadále, pouze nebude nabízet některé funkce, např. "okolní výlety". Informace o poloze nejsou nikde trvale ukládány, jsou použity pouze jednorázově pro potřeby poskytnutí dané funkce, např. seznamu výletů v okolí zařízení (uživatele).

Připojení k internetu, odesílání dat

Aplikace potřebuje pro správnou funkci internetové připojení, aby mohla stahovat nová data, např. seznam výletů. Data jsou zobrazována uživateli v aplikaci. Aplikace nikdy neodesílá žádná data na server pokud to uživatel výslovně nepovolí, resp. sám neniciuje. Uživatel může prostřednictvím aplikace vložit komentáře k zobrazovaným objektům (hřištím, tipům na výlety), nebo může odeslat fotku. Tyto informace nejsou nikdy odesílány automaticky. Na vyžádání uživatele aplikace odešle chybové logy pro další analýzu autorovi aplikace. Odeslání těchto logů se provádí pouze po akci uživatele - kliknutí na tlačítko.

K čemu získaná data slouží?

Odeslané komentáře a fotky mohou být zobrazovány na webových stránkách www.venkazdyden.cz nebo v mobilní aplikaci Ven každý den. Chybové logy jsou používány autorem pro opravy chyb a další vylepšení aplikace. Žádná data nejsou poskytována dalším stranám.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k mobilní aplikaci, kontaktujte nás na info@venkazdyden.czPříloha - Podmínky užívání internetových stránek provozovaných na doméně www.venkazdyden.cz pro externí redaktory

Tyto podmínky pro Externí redaktory jsou Přílohou a nedílnou součástí Podmínek užívání internetových stránek provozovaných na doméně www.venkazdyden.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti Externích redaktorů a Provozovatele Stránek. Externí redaktor užíváním stránek souhlasí s těmito podmínkami a registrací jako Externí uživatel souhlasí rovněž se smlouvou upravující vztah mezi Provozovatelem a Externím redaktorem ve věci dodávaného obsahu na Stránky, jehož podmínky jsou popsané níže.

1. Externí redaktor

Externím redaktorem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zletilá svéprávná fyzická osoba, která na Stránky na základě smlouvy vkládá obsah (zejména poptávané články a fotografie) za úplatu a je na Stránkách jako Externí redaktor registrována. Smlouva mezi Provozovatelem a Externím redaktorem je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Provozovatele o registraci Externího redaktora na Stránkách. Externí redaktor je zároveň i uživatelem Stránek.

Vložením obsahu na Stránky Externí redaktor uděluje provozovateli výhradní a neomezenou licenci k užívání tohoto obsahu. Externí redaktor odpovídá za to, že veškerý jím vložený obsah představuje autorské dílo Externího redaktora nebo že je oprávněn poskytnout danou licenci. Za případnou škodu vzniklou v důsledku uplatnění práv třetích osob k obsahu vloženému na Stránky Externím redaktorem odpovídá pouze Externí redaktor, nikoli Provozovatel. Externí redaktor prohlašuje, že je-li na fotografii vyobrazena jiná osoba než Externí redaktor, má Externí redaktor její souhlas s užitím a zveřejněním jejího vyobrazení. Pokud je toto prohlášení nepravdivé, je Uživatel povinen Provozovateli nahradit veškerou škodu, která tímto činem vznikla.

Provozovatel si vyhrazuje právo vložený obsah odmítnout, a to zejména dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv, z důvodu jeho duplicity, neúplnosti nebo zjevné nepřesnosti údajů, nevhodného obsahu, špatné stylistické úrovně textu nebo jiných důvodů. V takovém případě Externí redaktor nemá nárok na odměnu dle čl. 2 Podmínek.


2. Odměna pro Externího redaktora

Externímu redaktorovi náleží za vložený obsah smluvená odměna. Vloženým Obsahem se rozumí smluvený text doplněný obrazovým materiálem a společně vložený na Stránky prostřednictvím systému, do kterého se registroval Externí redaktor

Vloženým Obsahem může být:
a) Dětské hřiště - obsah vložený v systému do sekce "Hřiště". Dále jen "Hřiště".
b) Tip na výlet - obsah vložený v systému do sekce "Výlety". Dále jen "Výlet".

Odměna činí vždy 20,00 Kč za jedno vložené Hřiště a 50,00 Kč za jeden vložený Výlet. Externí redaktor se zavazuje, že na Stránky nevloží více než 50 položek obsahu měsíčně, pokud se s Provozovatelem nedohodne jinak. Způsob vyplácení odměny se řídí následujícími pravidly:
i. smluvená odměna je splatná na bankovní účet, který uvedl Externí redaktor při registraci,
ii. minimální částka, která bude vyplacena, činí 200,00 Kč,
iii. Provozovatel zaplatí Externímu redaktorovi smluvenou odměnu do týdne od obdržení žádosti Externího redaktora o její zaplacení zaslané na e-mail Provozovatele.

Externí redaktor bere na vědomí, že je jeho povinností uhradit veškeré daně a jiné zákonné srážky z vyplacené odměny. Externí redaktor je odpovědný za způsob zdanění vyplacené odměny, Provozovatel tyto věci neprověřuje a za splnění daňových povinností Externího redaktora Provozovatel neodpovídá.


3. Ukončení spolupráce s Externím redaktorem

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provozování Stránky, popřípadě ukončit spolupráci s konkrétním Externím redaktorem, a to s okamžitými účinky a bez udání důvodu. V takovém případě Provozovatel zaplatí Externímu redaktorovi veškerou zbývající odměnu, na kterou Externímu redaktorovi vznikl nárok, do 14 dnů od ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Externím redaktorem. Ustanovení bodu 2 odst. ii výše se nepoužijí.


Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek. Podmínky byly zveřejněny dne 17.11.2021.
Podmínky platné do 16.11.2021 si můžete stáhnout zde.
Podmínky platné do 21.6.2017 si můžete stáhnout zde.

Chytrý nákupní seznam Shoppka

Shopka je chytrý nákupní seznam. Umožňuje vám snadno sdílet nákupní seznamy s členy vaší rodiny či domácnosti. Vytvořte si seznam na webu www.shoppka.com nebo ve svém mobilu a snadno jej sdílejte jedním kliknutím. Aplikace funguje na všech mobilních zařízení s Androidem a na iPhonech nebo ve webovém prohlížeči. Všechny funkce jsou zdarma a nevyžadují žádnou registraci.

Mobilní aplikaci můžete stahovat z Google Play a App Store.